Kontakt

Luboš Štorkán- Elpoš
Skalická 53
41141 Žitenice
tel: 739050325
napište nám
IČ:44221274
DIČ: CZ6305060300

Novinky

arr3VÝROBA NA ZAKÁZKU Využijte možnosti výroby světelné girlandy pro žárovky na zakázku dle vašich požadavků. Vyrobíme... arr3Množstevní slevyPoskytujeme množstevní slevy, více informací na elektroelpos@seznam.cz... arr3Optimální řešení vašeho projektuNevíte, které svítidlo a kolik kusů je vhodné pro váš projekt? Přijedeme k vám, zaměříme daný...

Zboží v akci

Naše cena 4 100 Kč
do košíku:

Nákupní a reklamační řád

Nákupní reklamační řád

 

 

Obchodní podmínky e-shopu

Luboš Štorkán – ELPOŠ

Skalická 53, 411 41 Žitenice

IČ:44221274, DIČ: CZ6305060300

Zapsán u ŽÚ Litoměřice, č.j. 076545/11/OŽÚ/Han

Provozovaný e-shop na webovém rozhraní www.elektroelpos.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: společnost Luboš Štorkán – ELPOŠ, Skalická 53, 411 41 Žitenice, IČ:44221274, DIČ: CZ6305060300, Zapsán u ŽÚ Litoměřice, č.j. 076545/11/OŽÚ/Han.

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost Luboš Štorkán – ELPOŠ, Skalická 53, 411 41 Žitenice, IČ:44221274, DIČ: CZ6305060300, Zapsán u ŽÚ Litoměřice, č.j. 076545/11/OŽÚ/Han.

Luboš Štorkán – ELPOŠ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Ochrana osobních dat - všechna data jsou chráněna zabezpečovacím systémem. Data jsou použita pro doručení, expedici zboží, fakturaci apod. Prodávající se zavazuje, v souladu se zákonem o ochraně dat, neposkytovat tato data třetím osobám a pro marketingové účely. Prodávající má povinnost vymazat údaje v registrační databází v případě, že o to zákazník požádá.

reklamace zboží - po dodání zboží je třeba jej zkontrolovat. Jde-li o závadu způsobenou při přepravě, je třeba zboží reklamovat u přepravce. Jde-li o závadu z naší strany nebo poškodí-li se zboží během užívání v záruční době (nikoli však vinou zákazníka, což bude přezkoušeno naším technikem nebo výrobcem), je třeba zboží zaslat zpět na adresu prodejny s platným kupním dokladem a popsanou vadou. Zboží prosíme posílejte s kontaktem na Vás, doporučeně a pojištěné, jelikož v žádném případě neručíme za jeho ztrátu k cestě k nám. Po přijetí těchto dokladů a porušeného zboží do našeho skladu bude reklamace vyřízena do 30dnů.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14  dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: Luboš Štorkán – ELPOŠ, Skalická 53, 411 41 Žitenice.


Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží je možné vrátit pouze za předpokladu, že bude bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a nepoškozeném obalu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Doprava a platba

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující vybere způsob dodání zboží v objednávce.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

Před převzetím dodaného zboží od přepravní služby je zákazník povinen ihned zboží zkontrolovat a v případě poškození zboží zásilku nepřevzít nebo reklamovat u přepravní služby a následně u firmy Luboš Štorkán – ELPOŠ.

Ceny - jsou v Kč a jsou uváděny bez i s DPH.

Recyklační poplatek - je započítán v ceně výrobků

Objednávka – Vaší případnou objednávku vyřídíme co nejdříve bude možné. Veškeré podané objednávky považujeme za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami i reklamačními podmínkami. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která je uzavřena převzetím objednaného zboží. Vlastnické právo přechází na kupujícího až zaplacením kupní ceny ! Místem dodání zboží je firma Luboš Štorkán -Elpoš, není-li dohodnuto jinak.

Zboží skladem – zboží skladem, které je označeno příslušnou ikonou, je běžně skladem. Při větším množství zájmu a objednávek z kamenné prodejny, je možné, že nestihneme aktualizovat počet skladových zásob. Pokud by k tomuto došlo, budeme vás informovat o nejbližším termínu dodání vašeho zboží.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Konkrétní výše příplatků a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu: Rema Systém,a.s.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.